Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Ekologiczny wzór
Aktualne informacje dla mieszkańców
Ekologiczny wzór

Nowy Zakład Utylizacyjny w Leżachowie będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Planowane w ramach tej inwestycji rozwiązania technologiczne znacznie przewyższają bardzo rygorystyczne wymagania sanitarne dotyczące przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ). Inwestor przewidział też szereg wdrożeń zapobiegających oddziaływaniu zakładu na środowisko.

Nowy obiekt ma funkcjonować w pełnej symbiozie z otaczającą florą i fauną. Inwestor – spółka Farmutil HS ze Śmiłowa koło Piły – w miejsce obecnej instalacji w Leżachowie zamierza wybudować zakład, który ma być wzorem dbałości o ochronę środowiska. Jak zamierza tego dokonać?
Przede wszystkim inwestor wyklucza jednoczesną pracę istniejącego i planowanego zakładu. W ramach działalności nowego zakładu planuje się przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w dwóch liniach technologicznych, o wydajności 10 ton na godzinę każda. Powierzchnia całkowita zabudowy wyniesie ok. 9 300 m.kw. Wśród planowanych obiektów znajdą się: zakład przetwarzania, budynek biurowosocjalny, budynek myjni i warsztatu, oczyszczalnia ścieków, wiata na odpady, waga najazdowa dla pojazdów, oddzielne parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz stacja paliw LNG.
Aby sprostać oczekiwaniom społecznym, w projektowanym zakładzie zostaną zastosowane najnowocześniejsze dostępne metody neutralizacji uciążliwości odorowych. PUPZ dostarczane będą do zakładu specjalistycznym transportem, odpowiednio oznakowanym i wyposażonym w hermetyczne komory. Dostarczane produkty wyładowywane będą do dwóch szczelnych zbiorników rozładunkowych usytuowanych na hali przyjęcia surowca, która będzie pomieszczeniem zamkniętym i hermetyzowanym, wyposażonym w system wentylacji mechanicznej – wyciągowej. Wentylacja mechaniczna ma za zadanie wytworzenie niewielkiego podciśnienia w stosunku do ciśnienia atmosferycznego w hali surowca. Wszystko po to, aby powietrze z hali nie mogło wydostawać się na zewnątrz. W celu neutralizacji związków odorowych powietrze odsysane z hali kierowane będzie do tzw. płuczki chemicznej.
Kolejnym rozwiązaniem zastosowanym w celu eliminacji związków odoroczynnych jest ultranowoczesny System RTO (Regenerative Thermal Oxidiser), czyli regeneracyjny utleniacz termiczny. System ten będzie oczyszczał powietrze biorące udział w procesach produkcyjnych, polegających na destrukcji termicznej PUPZ w tzw. destruktorach.
Działanie systemu polega na eliminacji lotnych związków organicznych (LZO) w wyniku termicznego utleniania prowadzonego w temperaturze 850oC. Proces ten polega na przepuszczaniu gorącego strumienia gazu przez odbierający ciepło materiał – złoże ceramiczne. W wyniku spalania powstają dwutlenek węgla i para wodna, czyli substancje bezwonne i neutralne dla środowiska.
Utleniacz termiczny RTO składa się z trzech pionowych komór zawierających media ceramiczne gromadzące energię cieplną. Nad komorami wypełnionymi mediami ceramicznymi znajduje się komora, w której zachodzi proces utleniania. Energia potrzebna do utleniania pochodzi ze spalania gazu ziemnego w dwóch palnikach gazowych. Przepływ powietrza w komorze zmienia się cyklicznie. Zanieczyszczone powietrze wlatujące do komory spalania przepływając przez media ceramiczne zostaje ogrzane energią cieplną zgromadzoną w tych mediach. Natomiast nagrzane powietrze wylatujące przechodząc przez media ceramiczne w innej komorze oddaje energię cieplną tym mediom. Po zmianie cyklu, zawory zmieniają przepływy gazów w taki sposób, że wlatujące (nieoczyszczone) powietrze przepływa przez gorącą komorę i wstępnie nagrzewa nieoczyszczone powietrze zanim znajdzie się ono w komorze. Takie sterowanie przepływem powietrza przez każdą z 3 komór ma na celu maksymalne zatrzymanie ciepła w utleniaczu termicznym. Ciągły transfer energii sprawia, że system RTO jest efektywny, ponieważ znaczna ilość ciepła (energii) w systemie przekazywana jest z jednej komory do drugiej. Dzięki temu sprawność cieplna urządzenia wynosi ok. 94%.
Należy podkreślić, że instalacje oparte na metodach dopalania gazów zawierających odory zapewniają najskuteczniejszy znany i stosowany obecnie sposób redukcji odorów.
W celu minimalizacji wpływu działalności zakładu na środowisko inwestor przewiduje cały szereg proekologicznych rozwiązań zastosowanych w strefach pozaprodukcyjnych. Działka planowanego przedsięwzięcia będzie wyposażona w sieć lokalnej kanalizacji deszczowej wyposażonej w osadnik z separatorem substancji ropopochodnych. Separator z osadnikiem zapewniają stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych do 90 %. Wody te nie będą zatem wpływać negatywnie na środowisko.
W celu neutralizacji ścieków przemysłowych zakład będzie wyposażony w nowoczesną oczyszczalnię ścieków, w której zostanie zastosowana technologia firmy MAREX. Będzie to oczyszczalnia biologiczno – chemiczna o wysokiej przepustowości, gwarantującej całkowite oczyszczenie ścieków bytowych, jak i przemysłowych pochodzących z mycia stref produkcyjnych zakładu, mycia pojazdów, z produkcji pary w kotłowni zakładowej oraz ze stacji uzdatniania wody. Cała oczyszczalnia będzie znajdowała się w budynku, powietrze nie będzie wydostawało się na zewnątrz. W związku z tym nie przewiduje się emisji gazów i pyłów z oczyszczalni ścieków.
W celu zminimalizowania wpływu błędów ludzkich na działanie oczyszczalni ścieków, zostaną wdrożone procesy recyrkulacji osadu i odbioru osadu nadmiernego, sterowane automatycznie przy zastosowaniu czujników gęstości osadu i stężenia azotanów. Dzięki temu oczyszczalnia praktycznie nie będzie generować żadnych uciążliwości zapachowych.
W czerwcu ubiegłego roku, na zlecenie inwestora, wykonano inwentaryzację przyrodniczą ornitologiczną terenu planowanego zakładu oraz terenów sąsiednich. Do oceny znaczenia terenu wybrano metodę jednorazowej kontroli transeptem całej powierzchni.
Obszar inwestycji to teren bez większego znaczenia dla ptaków. Stwierdzone gatunki to ptaki występujące licznie i bardzo licznie na Podkarpaciu, jak i na terenie całego kraju.
W obrębie terenu objętego bezpośrednimi zamierzeniami inwestycyjnymi, oraz w jego bliskim sąsiedztwie, nie zidentyfikowano występowania stanowisk chronionych, rzadkich gatunków roślin bądź siedlisk przyrodniczych objętych ochroną prawną (wyszczególnionych w tzw. Dyrektywie Siedliskowej).
Z obserwacji poczynionych na terenie planowanej inwestycji i na terenach sąsiednich wynika, że występujące tu zbiorowiska roślinne stanowią naturalne siedlisko bytowania zwierzyny drobnej (np. mysz polna, mysz leśna, zając szarak, nornica ruda, kret europejski, jeż europejski). W trakcie wizji terenowych jednorazowo zaobserwowano jednego osobnika zająca szaraka (Lepus europaeus) oraz ślady obecności kreta europejskiego (Talpa europaea) w postaci kilkunastu kopców. Na podstawie obserwacji terenowych stwierdzono, że obszar nie stanowi dogodnego miejsca zakładania kolonii rozrodczych oraz zimowania nietoperzy, w związku z czym nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji tego gatunku.
Dokonano również inwentaryzacji płazów i gadów. Odnotowano występowanie żaby trawnej (Rana temporaria). Jednorazowo zaobserwowano jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis). Ze względu na sposób zagospodarowania oraz warunki środowiskowe teren przewidziany pod inwestycję nie stanowi dogodnego miejsca bytowania dla takich gatunków płazów i gadów, jak: kumak nizinny, traszka grzebieniasta, a tym bardziej żółw błotny.
Z analizy przeprowadzonej przez RDOŚ wynika, że emisja gazów i pyłów do powietrza podczas eksploatacji zakładu nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza. Zostało to potwierdzone za pomocą obliczeń, przy zastosowaniu referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Obliczenia wykonano przy pomocy programu OperatFB firmy ProEko.
Na terenie zakładu planuje się budowę stacji paliw LNG zasilającej wszystkie planowane kotłownie znajdujące się na terenie zakładu. Na stacji paliw będą również tankowane samochody transportujące PUPZ przystosowane do zasilania gazem CNG. Transport i magazynowanie LNG polegać będzie w głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu. LNG transportowany będzie cysternami i roztankowywany w sposób hermetyczny do zbiorników magazynowych w sposób umożliwiający zachowanie jego ciekłego stanu. W instalacji rozprężania gazu ziemnego LNG zostaną zastosowane zbiorniki kriogeniczne, zbudowane ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej, oraz zbiornika zewnętrznego ze stali kotłowej. W związku z faktem, że gaz ziemny jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, w instalacji projektuje się nawanialnię kontaktową, w której do strumienia gazu będzie dodawany związek THT (tetro hydro tiofen), którego zadaniem jest nadanie charakterystycznego zapachu dla gazu. W taki sposób przygotowany gaz jest gotowy do przesyłania gazociągiem średniego ciśnienia do urządzeń odbiorczych.
(red)

 


Ekoutil 01.jpg
Fot.
Jeden z istniejących zakładów utylizacyjnych spółki Farmutil HS zlokalizowany jest w Śmiłowie. Wysokie oceny przyznane obiektowi przez inspekcje Unii Europejskiej, sprawiły, że znalazł się w gronie instalacji referencyjnych.

 

Sieniawa w1.jpg

 

Sieniawa w2.jpg