Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > Działania aktywizujące uczestników projektów
Pozostałe informacje dla mieszkańców
Działania aktywizujące uczestników projektów

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje zadania zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz zgodnie z planem komunikacji, którego celem jest informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR oraz informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia
z budżetu LSR. Środki na realizację działań opierają się na funduszach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budżet LGD opiera się głównie na zaplanowanych przedsięwzięciach, prowadzących do uzyskania rezultatów wskazujących osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych LSR ,,Krainy Sanu”.
Grupami docelowymi, szczególnie istotnymi z punktu widzenia realizacji LSR są mieszkańcy gmin, w tym mieszkańcy z grup defaworyzowanych (tj. osoby długotrwale bezrobotne oraz absolwenci szkół średnich i wyższych pozostający bez pracy), przedsiębiorcy, organizacje społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.
W ramach wdrażania LSR realizowane są działania polegające na utworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz na rozwoju istniejących już przedsiębiorstw, co przyczynia się do tworzenia i doposażenia miejsc pracy. W związku z tym Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. przeprowadziło dwa nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.
W ramach planu komunikacji w II półroczu br. na terenie 6 gmin należących do LGD zostanie przeprowadzone szkolenie dot. wsparcia beneficjentów LSR w realizacji projektów. Szkolenie tematyczne informacyjno-aktywizacyjne będzie dotyczyło m.in. możliwości pozyskiwania, rozliczania funduszy, realizacji operacji oraz porad w zakresie popełnianych błędów. Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele grup defaworyzowanych, którzy pozyskali środki na swoje działania oraz potencjalni uczestnicy projektów.
Kolejny nabór dla podmiotów podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą zgodnie z harmonogramem naboru wniosków planowany jest w I półroczu 2019 r.
Wśród przedsięwzięć LSR na lata 2014-2020 planowane są działania, którymi mogą być potencjalne jednostki samorządu terytorialnego. W II półroczu 2017 r. zostaną ogłoszone nabory wniosków na wsparcie w zakresie:
- poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej,
- budowa lub rozbudowa placów zabaw,
- działania aktywizujące środowiska lokalne,
- promocja obszaru objętego LSR w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych (projekt grantowy).
Kolejna transza pomocy na poprawę infrastruktury turystycznej, sportowo - rekreacyjnej
i kulturalnej, działania aktywizujące środowiska lokalne oraz promocję obszaru objętego LSR w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych (projekty grantowe) zgodnie
z harmonogramem wniosków planowana jest na 2019 i 2020 r.

Ogłoszenia o przeprowadzanych naborach będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl w zakładce PROW 2014-2020 - Ogłaszane nabory.