Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Ważne informacje - Stowarzyszenie "Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania
Aktualne informacje dla mieszkańców
Ważne informacje - Stowarzyszenie "Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania

I) Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w II połowie 2020 r. zostanie ogłoszony nabór na projekt grantowy w zakresie: ,,Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”. Limit dostępnych środków w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 ,,Działania aktywizujące środowiska lokalne” wynosi 46 199,00 zł oraz w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 ,,Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych” wynosi 150 123,00 zł.

Ogłaszane nabory będą służyć osiąganiu szerokich korzyści ekonomicznych i społecznych dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru LGD, jak również wpłyną na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarze wiejskim a także wpłyną na rozwój i promocję turystyki, dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz produktów i usług lokalnych.

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści.pdf

II) Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zrealizowało nabory dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50% środków z budżetu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

Osoby bezrobotne chcące założyć działalność gospodarczą nie mają wystarczających środków finansowych do realizacji swoich planów, dlatego też zasadnym było ustanowienie premii w wysokości 100 tys. zł. Osoba bezrobotna może podjąć działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia. Osoby pracujące które chcą założyć działalność gospodarczą muszą spełnić warunek utworzenia miejsca pracy (1 etat).

Premia będzie wypłacana w dwóch transzach, z tym że:

  • Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% pomocy kwoty przyznanej pomocy;

  • Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i zostanie wypłacona, jeżeli operacja zostanie zrealizowana zgodnie z opracowanym biznesplanem.

Preferuje się operacje, których wnioskodawca lub osoba planowana do zatrudnienia w wyniku realizacji tej operacji należy do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. Grupami defaworyzowanymi są: osoby bezrobotne i absolwenci szkół wyższych i uczelni. Wynika to ze zdiagnozowanych uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze działania LGD.

Pozostali beneficjenci mieli możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój działalności  w wysokości 150 tys. zł, które będą podlegały refundacji do wysokości 70% przyznanego wsparcia. Założona wysokość refundacji umożliwi większy rozwój istniejącej już działalności gospodarczej. Tylko takie rozwiązania pozwolą na optymalne skorzystanie ze wsparcia.

Urząd Marszałkowski zawarł już umowy z większością wnioskodawców, natomiast część wnioskodawców oczekuje na weryfikację wniosku i podpisanie umowy.

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia.pdf

III) Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Sanu”, beneficjenci uzyskali pomoc

w ramach poddziałania 19.2.

Realizowane nabory w 2019 r.:

1.            Nabór nr 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1 : Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił: 800 000,00 zł

2.            Nabór nr 2/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

 Przedsięwzięcie 1.1.2 : „Subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i doposażanie miejsc pracy”.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił: 910 938,00 zł.

3.            Nabór nr 3/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Przedsięwzięcie 1.2.1. : „Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo- rekreacyjnej, kulturalnej”

Limit dostępnych środków: 1 173 355,90 zł

W dniu 30.12.2019 r. odbyło się Posiedzenie Rady, na którym Rada Stowarzyszenia oceniła złożone do biura wnioski.

II połowie 2020r. zostanie ogłoszony nabór na projekt grantowy w zakresie: ,,Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”. Limit dostępnych środków

w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 ,,Działania aktywizujące środowiska lokalne” wynosi 46 199,00 zł oraz w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 ,,Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych” wynosi 150 123,00 zł.

Osiągnięcie celów LSR jest możliwe dzięki wdrażaniu zróżnicowanych operacji w tym konkursów, operacji grantowych i projektów współpracy.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Kraina Sanu” zrealizowała również projekt współpracy międzynarodowej i projekt współpracy międzyregionalnej. Projekt współpracy realizowany był z Lokalną Grupą Działania ,,Z Tradycją w Nowoczesność”, LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie oraz partnerem zagranicznym.

Projekt międzyregionalny przyczynił się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru 3 partnerskich LGD oraz zwiększenia aktywności i integracji społecznej różnych grup odbiorców w różnych przedziałach wiekowych poprzez utworzenie 29 obiektów siłowni na świeżym powietrzu. Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje 21 gmin, w których działają Lokalne Grupy Działania tworzące Partnerstwo. Działania dotyczące projektu są identyfikowane, specjalnie przygotowanym na potrzeby tworzonej sieci siłowni terenowych Logotypem STARiZ- Siłownie Terenowe Aktywność, Ruch i Zdrowie.

W czerwcu 2019 r. w miejscowości Jászkisér na Węgrzech, Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD, Lokalna Grupa Działania ,,Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Z Tradycją w Nowoczesność” wzięły udział w polsko-węgierskiej wystawie produktów i usług lokalnych, organizowanej w ramach międzynarodowego projektu „W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów”, realizowanego przez 3 partnerskie LGD wraz z Węgierską Lokalną Grupą Działania z okolic Jaszapati (Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete).

Z obszaru 21 gmin Województwa Podkarpackiego zrzeszonych w trzech Lokalnych Grupach Działania wzięli udział wystawcy, którzy promowali swoje produkty, usługi i kulturę. Projekt współpracy międzynarodowej przyczynił się do promocji dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnych produktów i usług lokalnych.

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych.pdf