Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”
Aktualne informacje dla mieszkańców
„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków – od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przysługuje rolnikowi posiadającemu numer identyfikacyjny, jeżeli rolnik ten lub jego małżonek:
- według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, co najmniej:
- 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus) w wieku od 12 miesięcy włącznie i nie więcej niż 24 miesiące lub
- 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub
- 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
- 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
- 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
- według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
- według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
- kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub
- gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
- indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk
oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
- w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
- szklarniach ogrzewanych ? o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
- tunelach foliowych ogrzewanych ? o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
(Powierzchnia wynosząca 25 m2 dla szklarni i 50 m2 dla tunelu to minimalna powierzchnia na poziomie gospodarstwa a nie na poziomie pojedynczej szklarni lub pojedynczego tunelu.)
Wsparcie Finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości proponowanej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tyś. Euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata Środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html , pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800 - 38 – 00 – 84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARMiR.

Wniosek i formularze załączników do pobrania: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/wniosek-i-formularze-zalacznikow-do-pobrania.html