Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Potwierdzanie przez Burmistrza umów dzierżawy zawieranych przez rolników
Aktualne informacje dla mieszkańców
Potwierdzanie przez Burmistrza umów dzierżawy zawieranych przez rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zniesiony został obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 w/cyt. ustawy wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy dzierżawy.

Na wydanie potwierdzenia w/w umowy Burmistrz ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy KRUS.doc

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy KRUS.pdf