Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Stop wypadkom z udziałem maszyn! - informacja PT KRUS w Przeworsku
Aktualne informacje dla mieszkańców
Stop wypadkom z udziałem maszyn! - informacja PT KRUS w Przeworsku

W 2019 r. do KRUS zgłoszono 13 641 zdarzeń wypadkowych, o 1654 (10,8%) mniej niż w 2018 r.

Wśród odnotowanych i poddanych analizie zdarzeń wypadkowych – 4 618, było z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych, o 596 mniej niż w 2018 r. Większość z nich miała miejsce podczas: obsługi ciągników rolniczych (22,3%); maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i łańcuchowych (19,1%), środków transportowych –przyczep, wozów konnych, samochodów dostawczych itp. (14,2%).

Najczęstsze z udziałem maszyn i urządzeń były zdarzenia z grup: pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń (30,7%) wszystkich wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych; upadki osób (28,4%); inne zdarzenia (zwichnięcia i skręcenia kończyn podczas wychodzenia i wchodzenia z maszyn rolniczych (14,1%); upadki przedmiotów, głównie w czasie agregowania maszyn do prac polowych z ciągnikami rolniczymi (10,0%); zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami (6,7%); przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu (4,0%).

MĄDRZE POSTĘPUJESZ WYPADKU NIE SPOWODUJESZ – to hasło kolejnej kampanii prewencyjnej Kasy, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Winne zdecydowanej większości omawianych wypadków z udziałem maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej są czynniki: organizacyjne, techniczne, a także nieprawidłowe postępowanie człowieka. Z analiz Kasy wynika, że w wielu przypadkach okoliczności i przyczyny wypadków są podobne, a w większości były to:

 • niestosowanie się do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, dokonywanie napraw we własnym zakresie (np. z uwagi na koszty);
 • wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny lub zasilania), niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia;
 • brak niezbędnego przeszkolenia i doświadczenia obsługującego;
 • niestosowanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów;
 • niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy;
 • lekceważenie zagrożeń przez rolników przy pozornie łatwych czynnościach;
 • stosowanie niewłaściwego obuwia;
 • wykorzystywanie maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • zły stan psychofizyczny osoby wykonującej pracę (w tym stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających, choroba).

Przyczyną wypadków z udziałem maszyn i urządzeń był także zły stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych: brak napraw i konserwacji, brak właściwych osłon i zabezpieczeń ruchomych części, stosowanie materiałów zastępczych przy naprawach, a także eksploatacja tzw. domowych samoróbek oraz zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych.

Rolnik podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi musi być skoncentrowany na wykonywanym zadaniu i wykorzystywać maszyny zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami podanymi w instrukcji obsługi.

Rolniku! Nie daj się wkręcić w statystyki KRUS! Pamiętaj:

 • dbaj o park maszynowy (kompletność wyposażenia, konserwacje sprzętu, nie demontuj osłon i zabezpieczeń zainstalowanych przez producenta maszyny);
 • korzystaj z maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem – stosuj się do instrukcji i symboli ostrzegawczych;
 • obsługę maszyn i urządzeń powierzaj wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenie i uprawnienia;
 • przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo;
 • zabezpiecz maszyny i urządzenia w czasie postoju przed niekontrolowanym przemieszczeniem lub stoczeniem (zachowaj bezpieczną odległość od pracującej maszyny),
 • właściwie zabezpieczaj ładunki podczas transportu przed ich upadkiem;
 • przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest unieruchomiona;
 • przed rozpoczęciem pracy w zespole uzgodnij zasady porozumiewania się (sygnalizuj innym swoje zamiary);
 • stosuj odpowiednie obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;
 • powstrzymaj się od pracy w przypadku złego stanu psychofizycznego;
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach publicznych (pamiętaj o właściwym oświetleniu i oznakowaniu maszyn).

Zapoznaj się też z listą kontrolną, przy pomocy której można kompleksowo zidentyfikować potencjalne źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie, podczas pracy z maszynami. Określenie nieprawidłowości w środowisku pracy i życia rolnika, a następnie ich likwidowanie, to dobry początek w dążeniu do zadbania o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

Informacje prewencyjne  - PT KRUS w Przeworsku

Lista kontrolna _maszyny_2020.pdf

Artykuł "Stop wypadkom z udziałem maszyn" PT KRUS Przeworsk.pdf