Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Informacja
Aktualne informacje dla mieszkańców
Informacja

Urząd Miasta i Gminy Sieniawa informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu, bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną.
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Sieniawie, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 pok. Nr 5 lub wysłać pocztą na adres jw. oraz w formie elektronicznej na adres urzad@sieniawa.pl, w terminie od 18 czerwca 2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r.
Uchwała Rady Miejskiej w Sieniawie podjęta w dniu 24 lutego 2009 r. określała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych i nie uwzględniała piwa i alkoholu do 4,5%. W 2009 roku uchwała ustaliła limit 24 punktów sprzedaży.
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa wystąpi o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie także do sołectw. Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.
Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają: ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, bez wprowadzenia odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa bez wprowadzenia ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych.
W Gminie Sieniawa aktualnie wydanych jest 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 zezwoleń dla sprzedaży detalicznej oraz 8 zezwoleń dla sprzedaży gastronomicznej. Do limitu zezwoleń należy jeszcze doliczyć wydawane zezwolenia jednorazowe. W 2017 roku wydano ich 4, natomiast w 2018 do dnia 18 czerwca 2018 wydano 3. W sumie daje to liczbę 45 zezwoleń.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia w 2017 roku wyniosły 124 641,65 zł, w 2016 roku było to 133 338,09 zł. Środki te w całości są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Uchwała Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok).Załączniki:
1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Projekt uchwały.docx