Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Projekt „Nowoczesna szkoła, aktywni uczniowie”
Aktualne informacje dla mieszkańców
Projekt „Nowoczesna szkoła, aktywni uczniowie”

loga szkola.jpg

Gmina Sieniawa realizuje Projekt „Nowoczesna szkoła, aktywni uczniowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, IX Osi Priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt będzie realizowany w pięciu szkołach z terenu Gminy Sieniawa.
Całkowita wartość projektu: 718 976,25zł.
Łączna kwota dofinansowania : 682 962,25zł. Obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:
1. ze środków europejskich w kwocie: 611 129,81zł
2. ze środków dotacji celowej w kwocie 71 832,44zł
Wkład własny wynosi: 36 014,00zł.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych min. 110 uczniów i min. 107 uczennic z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Sieniawa w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
Cele szczegółowe to zwiększenie dostępu min. 146 uczniów i min. 142 uczennic z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Sieniawa do oferty zajęć wyrównawczych i rozwijających w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz wzrost kompetencji min. 10 nauczycieli i min. 41 nauczycielek kształcenia ogólnego z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Sieniawa w zakresie wykorzystania metod i form organizacji sprzyjających rozwijaniu wśród uczniów kompetencji kluczowych, w szczególności wykorzystania TIK oraz metody eksperymentu w dydaktyce.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018r.- 30.06.2020r..
Projekt obejmuje:
• Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli
• Szkołę Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie
• Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Rudce
• Szkołę Podstawową im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie
• Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Dobrej
W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:
- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze- dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności pomoc w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce
-szkolenia nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych, wykorzystania metody eksperymentu, rozwijania kompetencji TIK
Ponadto na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkól zaplanowano zakup wyposażenia niezbędnego do skutecznego rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów: zakup wyposażenia TIK oraz zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych.

 Do udziału w projekcie zapraszamy uczennice/uczniów oraz nauczycieli/nauczycielki szkół z terenu Gminy Sieniawa.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od 09.2018r. do 04.2020r.
 Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa – Referat Edukacji lub u Szkolnego Koordynatora Projektu odpowiedniego dla danej szkoły.

 

Informacja o projekcie na stronę internetową.pdf

kolor Formularz zgłoszeniowy + załączniki.doc

Regulamin rekrutacji.pdf

Załączniki do umowy i decyzji RODO_12_07_2018.pdf