Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Informacja nt. ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Aktualne informacje dla mieszkańców
Informacja nt. ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm), Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości o przedkładanie zgłoszeń do gminnej ewidencji eksploatowanych urządzeń infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska.

Mając na uwadze powyższe, w celu zaktualizowania ewidencji zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Sieniawa, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o niezwłoczne wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, pok. nr 17 – Referat Rozwoju i Gospodarki Gruntami lub Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Augustowskiej 15 w Sieniawie. Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy.
   Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr 17 oraz na stronie internetowej www.sieniawa.pl. Jednocześnie informujemy, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Sieniawa.
   Pouczamy, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylenie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Barbara Matyja

Poniżej druk do pobrania:

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.docx

Zbiornik - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.pdf