Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > KONTROLE W ZAKRESIE SEGREGACJI ODPADÓW
Aktualne informacje dla mieszkańców
KONTROLE W ZAKRESIE SEGREGACJI ODPADÓW

Szanowni Państwo! Coraz częściej zdarzają się przypadki, że mieszkańcy nieprawidłowo segregują odpady. W gospodarstwach, gdzie według złożonych deklaracji surowce podlegające segregacji winny znaleźć się w odpowiednio oznaczonych workach, trafiają do pojemników na odpady zmieszane.

Działając w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych. W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w segregacji, od maja br. rozpocznie się kontrola w tym zakresie. Objęci nią zostaną właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów. Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, żarówki, sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji czy popiół. (Pojemniki na baterie znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, na żarówki w sklepie Biedronka, natomiast na przeterminowe leki w aptekach).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów, naliczona zostanie w drodze decyzji opłata jak za zbieranie odpadów zmieszanych. Prosimy zatem mieszkańców o właściwą segregację, zgodnie z zasadami.

Deklaracje śmieciowe – zgłoś zmiany!

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do tutejszego urzędu deklarację o ilości osób zamieszkujących. Natomiast jeżeli lokal nie jest zamieszkany, a zameldowane są w nim osoby – konieczne jest złożenie tzw. deklaracji zerowej, czyli deklaracji, w której liczba mieszkańców oraz wysokość opłaty zostanie określona jako „0”.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość bądź właściciela danej nieruchomości lub gdy dojdzie do sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki za śmieci. Prosimy o terminowe uiszczanie opłat, II kwartał – do 15 maja, III kwartał – do 15 września, IV kwartał – do 15 listopada danego roku.