Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > STYPEDNIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Aktualne informacje dla mieszkańców
STYPEDNIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, niepełna rodzina.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1 w godzinach pracy urzędu w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekroczyć kwoty 528 zł.  Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. sierpnia 2019 r.

Stypendia szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie faktur VAT, rachunków lub imiennych dowodów całkowitego lub częściowego poniesienia kosztów.

Refundacji dokonuje się do wysokości przyznanego stypendium szkolnego określonego w decyzji.

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

- pierwsza transza do 30 grudnia za okres od września do grudnia,

- druga do 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca, przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2019 r.

Dokumenty potwierdzające dochody netto za sierpień 2019 r.:

- z tytułu stosunku pracy; zaświadczenie lub oświadczenie,

- z tytułu renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego,

- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych,

- z działalności gospodarczej,

- świadczenia pobierane z opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny ); nie wliczamy 500+, 300 zł na start),

- dochód z gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o powierzchni  gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (z 1 ha przeliczeniowego 308 zł/miesiąc); w przypadku posiadania ziemi na terenie innej gminy - zaświadczenie o wielkości gospodarstwa,

- inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby  lub rodziny.

Wydatki kwalifikowane do refundacji wydatków w ramach stypendium szkolnego:

- podręczniki, ćwiczenia szkolne (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych) słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, mapy, globusy, literatura zawodowa związana z edukacją itp.,

- przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, piórniki, farby, kartony, bloki rysunkowe, brystol, kalkulatory, teczki szkolne, okładki itp.,

- tornister, plecak szkolny, worek na obuwie,

- komputer, klawiatura, myszka, drukarka itp.,

- sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportową,

- strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe, T-shirt, koszulki sportowe, skarpetki na zajęcia wf.,

- obuwie sportowe typu: adidasy, tenisówki, halówki, trampki - na obowiązkowe zajęcia z wych. fizycznego,

- pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w internacie,

- poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów dojazdu; zakup biletu miesięcznego,

- inne związane bezpośrednio z obowiązkowymi zajęciami w szkole.

Nie można finansować zakupu:

- obuwia i odzieży codziennego użytku (kurtki, swetry, czapki, sandały, buty, bielizna osobista),

- stroje odświętne,

- regały na książki, szafy itp.,

- wyżywienia w szkole, ubezpieczenia uczniów, itp.

Wniosek dla ucznia niepełnoletniego składa rodzic/prawny opiekun; na każdego ucznia odrębnie.

Uczeń pełnoletni sam jest wnioskodawcą.

Wnioski dostępne są w Referacie Edukacji pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskać telefoniczne: 16 622 73 01 w. 29.

 

Referat Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie

 

wniosek o stypendium.pdf