Jesteś tutaj: Strona główna > Powiadomienia
Powiadomienia
Zawiadomienie o zmianie dostawcy wody i odbiorcy ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Zawiadomienie

o zmianie dostawcy wody i odbiorcy ścieków

na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Zgłaszanie odczytu wodomierza

Informujemy, że od 1 listopada 2020 r. Miasto i Gmina Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, nr NIP 794-16-85-181, nr REGON 650900571 prowadzi działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z czym umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków zawierane się z Miastem i Gminą Sieniawa.

Podawanie stanu wodomierza, rozliczenia, windykacje:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

  • Telefon czynny od 7.30 -15.30, 16 622 73 01 wew. 38
  • e-mail: wodomierz@sieniawa.pl  

W treści należy podać: (imię i nazwisko właściciela nieruchomości, miejscowość i nr domu/lokalu, datę odczytu, odczyt wodomierza głównego, odczyt podlicznika – jeśli klient posiada, telefon do kontaktu)

Na mocy uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 13 października 2020 roku powierza się spółce komunalnej pod nazwą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie jako operatorowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zadanie własne gminy z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Miasta i Gminy Sieniawa w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych, poprzez administrowanie usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Zgłoszenie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Telefon czynny całą dobę nr 795 410 759

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Augustowska 15

37-530 Sieniawa

*****

ZGŁASZANIE ODCZYTU WODOMIERZA

Do końca listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie potrwają prace nad wprowadzaniem danych do systemu indywidualnego rozliczania płatności.

W związku z powyższym prosimy zgłaszać wskazanie wodomierza najwcześniej od 1 grudnia 2020 r.

Wskazanie wodomierza można zgłosić:

1)      telefonicznie pod numerem: 16 622 73 01 wew. 38.

2)      za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: wodomierz@sieniawa.pl

W treści należy wówczas podać:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości
  • miejscowość i nr domu/lokalu
  • datę odczytu
  • odczyt wodomierza głównego
  • odczyt podlicznika (jeśli klient posiada)
  • telefon do kontaktu

Obowiązek informacyjny RODO

(dla klientów przesyłających odczyt wodomierza na adres e-mail: wodomierz@sieniawa.pl)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO do celów realizacji umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków - podanie odczytu wodomierza i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sieniawa.pl.

***

Mieszkańcy, którzy już zgłosili telefonicznie odczyt wodomierza do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, otrzymają fakturę najwcześniej po uruchomieniu nowego systemu, tj. w grudniu.

W nowym systemie każdy z klientów będzie miał już przypisany indywidualny rachunek bankowy, na który będzie regulował płatności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wszystkie nowo wystawione faktury przez Miasto i Gminę Sieniawa będą już zawierały indywidualny numer rachunku każdego klienta.

 

WAŻNE!

Mieszkańcom, którzy nie uregulowali płatności za faktury wystawione jeszcze przez ZGKiM, przypominamy o konieczności dokonywania wpłat na nowy rachunek Miasta i Gminy Sieniawa. Dotyczy on tylko wpłat zaległych!

MIASTO I GMINA SIENIAWA

ul. RYNEK 1

37-530 SIENIAWA

49 9162 1010 2003 1500 0316 0058

Zaległe płatności należy uregulować przelewem internetowym lub w banku