Kwota odpowiednio: 10,00 zł pokryta będzie z dofinansowania; kwotę 3,12 zł od każdej próby poniesie zainteresowany rolnik i uiści ją na rzecz Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie. Wnioski o wykonanie badań mogą składać rolnicy posiadający gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie powiatu przeworskiego. Pierwszeństwo będą mieli rolnicy u których w 2020 r. nie były wykonywane badania dofinansowywane przez Powiat. Liczba próbek dofinansowywanych dla rolnika uzależniona będzie od liczby działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa oraz jego powierzchni. Maksymalna liczba próbek dofinansowywanych dla rolnika wynosi 8.

Próbki do badań pobierane będą po zakończeniu zbiorów, w indywidualnych przypadkach możliwe będzie pobranie próbek we wcześniejszym terminie po uzgodnieniu z przedstawicielem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Druk wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatu Przeworskiego w Biuletynie Informacji Publicznej i w Starostwie Powiatowym w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pokój nr 413).

Wnioski można składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Przeworsku (na parterze) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.