11 sierpnia 2021 r. samorząd Miasta i Gminy Sieniawa podpisał umowę dotacji w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dotacja opiewa na kwotę 6 000,00 zł brutto, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania to 7 058,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 7 058,82 zł.

Projekt umożliwi demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 17,143 Mg odpadów zawierających azbest. Obejmie około 6 wnioskujących i zostanie zrealizowany do 30 września 2021 r.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” eternitowe pokrycia dachowe powinny zostać zlikwidowane do końca 2032 roku. Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do jego korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc, a należy pamiętać, że ma to działanie rakotwórcze.

Realizacja zadania będzie miała bardzo pozytywny wpływ na społeczeństwo. Przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz do poprawy stanu środowiska w którym żyją. Podjęcie działań umożliwi w szerokim znaczeniu racjonalnie kształtować środowisko i gospodarować jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym.