Aktualności Miasta i Gminy Sieniawa

W tym dziale przeczytają Państwo i dowiedzą się o wydarzeniach w naszej Gminie. Mieszkańcy z pewnością znajdą tutaj ciekawe informacje, które pozwolą odwiedzać nas częściej.


Sieniawa.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW O DOSTARCZENIE WODY i/lub ODBIÓR ŚCIEKÓW i informacja o obowiązujacej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW O DOSTARCZENIE WODY i/lub ODBIÓR ŚCIEKÓW i informacja o obowiązujacej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Szanowni Państwo, 

W związku z przejęciem z dniem 1 listopada 2020 r. przez Miasto i Gminę Sieniawa realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, informujemy o konieczności zawierania umów o dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków. 

Dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków, zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Sieniawa, a „odbiorcą usług”. Umowa  jest podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Określa ona istotne warunki pomiędzy dostawcą i odbiorcą zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.).

Umowa może być zawarta z osobą, która:

  •  posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem (na podstawie pisemnej umowy), użyczenie lokalu (potwierdzone na piśmie);
  •  korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tzn. nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

 Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy:

1)     wniosek o zawarcie umowy;

2)     dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia) - do wglądu;

3)     dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty);

4)     pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości właścicieli);

5)     w przypadku prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej lub zarejestrowanego gospodarstwa rolnego np. dokument nadania nr NIP, REGON, aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS.

PROSIMY PAMIĘTAĆ O SPISANIU NUMERU SERYJNEGO WODOMIERZA (NIE STANU LICZNIKA!)

Formularze wniosków o zawarcie umów oraz umowy dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie – ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa oraz do pobrania na stronie internetowej: www.sieniawa.pl. /poniżej/

Umowy można zawierać do dnia 31 października 2020 r.:

  •   osobiście -  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, pokój nr 1 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: tel. (16) 622 73 01 w. 38 lub 603 693 830;
  •   pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@sieniawa.pl lub korespondencyjnie za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa – należy przesłać uzupełniony wniosek o zawarcie umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.

Brak pisemnej umowy uwzględniającej aktualny stan formalno-prawny nieruchomości może skutkować zastosowaniem przez dostawcę usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, środków technicznych uniemożliwiających odbiorcy usług dalsze korzystanie z posiadanych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

Zgodnie z postanowieniami art 8 i art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: 

  •   w sytuacji poboru wody bez uprzedniego zawarcia umowy konsekwencją może być odcięcie dostaw wody oraz grzywna do 5 000 zł; 
  •   w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy konsekwencją może być zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz grzywna do 10 000 zł.

 Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawieranie umów.

2) Informacja o obowiązujacej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Miasto i Gmina Sieniawa, jako podmiot prowadzący działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków informuje, iż począwszy od dnia 01 listopada 2020 r. opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki obliczana będzie na podstawie obowiązujacej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Nr RZ.RET.070.3.27.2018.AS z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wysokość cen za dostarczanie wody: w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 29 maja 2020 r. do 19 listopada 2020 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Grupa 1

(gospodarstwa domowe)

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

5,02 zł

5,42 zł

4,50 zł
z dopłatą*

zł / m³

2

Grupa 2

(przedsiębiorstwa)

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

5,02 zł

 

5,42 zł

 

zł / m³

* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług – gospodarsyw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 0,92 zł / m³ brutto.

Zgodnie z powyższym cena wody w okresie obowiązywania taryfy wynosi 4,50 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 29 maja 2020 r. do 19 listopada 2020 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Grupa 1

(gospodarstwa domowe)

Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków

8,01 zł

8,65 zł

5,50 zł
z dopłatą*

zł / m³

2

Grupa 2

(przedsiębiorstwa)

Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków

8,01 zł

 

8,65 zł

 

zł / m³

* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług – gospodarsyw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 3,15 zł / m³ brutto.

Zgodnie z powyższym cena ścieków w okresie obowiązywania taryfy wynosi 5,50 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa w dniu 09 września 2020 r. złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa na okres 18 miesięcy.

Decyzja organu regulacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa na okres 3 lat.pdf

Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf