Aktualności Miasta i Gminy Sieniawa

W tym dziale przeczytają Państwo i dowiedzą się o wydarzeniach w naszej Gminie. Mieszkańcy z pewnością znajdą tutaj ciekawe informacje, które pozwolą odwiedzać nas częściej.


Sieniawa.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Komunikat dotyczący gospodarki wodno-ściekowej - podawanie stanu wodomierza, zgłaszanie awarii
Komunikat dotyczący gospodarki wodno-ściekowej - podawanie stanu wodomierza, zgłaszanie awarii

Informujemy, że od 1 listopada 2020 r. Miasto i Gmina Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, nr NIP 794-16-85-181, nr REGON 650900571 prowadzi działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z czym umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków zawierane się z Miastem i Gminą Sieniawa.

Od 1 grudnia 2020 r. zostanie wprowadzony system indywidualnego rozliczania płatności. Każdy z klientów będzie miał przypisany indywidualny rachunek bankowy, na który będzie opłacać rachunki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowy, indywidualny numer rachunku znajdą Państwo na każdej kolejnej wystawionej fakturze.

Podawanie stanu wodomierza, rozliczenia, windykacje

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38.

Stan wodomierza można zgłosić:

1)      telefonicznie pod numerem: 16 622 73 01 wew. 38.

2)      za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: wodomierz@sieniawa.pl

W treści należy podać:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości
  • miejscowość i nr domu/lokalu
  • datę odczytu
  • odczyt wodomierza głównego
  • odczyt podlicznika (jeśli klient posiada)
  • telefon do kontaktu

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO do celów realizacji umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków - podanie odczytu wodomierza i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sieniawa.pl.

Mieszkańcy, którzy już zgłosili telefonicznie odczyt wodomierza do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, otrzymają fakturę najwcześniej po uruchomieniu nowego systemu, tj. w grudniu.

***

 

Mieszkańcom, którzy nie uregulowali płatności za faktury wystawione jeszcze przez ZGKiM, przypominamy o konieczności dokonywania wpłat na nowy rachunek Miasta i Gminy Sieniawa. DOTYCZY TYLKO WPŁAT ZALEGŁYCH!

MIASTO I GMINA SIENIAWA

ul. RYNEK 1

37-530 SIENIAWA

49 9162 1010 2003 1500 0316 0058

Zaległe płatności należy uregulować przelewem internetowym lub w banku

***

Na mocy uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 13 października 2020 roku Miasto i Gmina Sieniawa powierzyła spółce komunalnej pod nazwą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie jako operatorowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zadanie własne gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych, poprzez administrowanie usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Zgłoszenie awarii sieci wodociągowej i-kanalizacyjnej:

795 410 759

telefon czynny całą dobę

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Augustowska 15

37-530 Sieniawa