Nabór wniosków potrwa od dnia 15.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

Liczba miejsc – 13

            w tym środki: Funduszu Pracy (bez względu na wiek) – 5 miejsc

dla osób do 30 r.ż. - 7 miejsc
             dla osób powyżej 30 r.ż – 1 miejsce


Maksymalna kwota dotacji – 33.000,00 PLN

Wnioski prosimy składać w siedzibie PUP w biurze podawczym na parterze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 w Przeworsku

 

Składanie wniosków możliwe jest tylko w wersji papierowej


W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 25

UWAGA: Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przedmiotowej formy wsparcia.

 

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej tut. Urzędu.

 

 *Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V)” Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

2. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VIII)" Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020.

 

Informacja prasowa PUP w Przeworsku

[18.11.2022 r.]