UWAGA!

Wydłużony został termin naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Aktualna informacja pod linkiem:

https://sieniawa.pl/aktualnosci/uwaga-wydluzony-zostal-termin-naboru-wnioskow-proponowanych-do-zgloszenia-do-dofinansowania-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytk

 


W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ogłasza się nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Miasto i Gmina Sieniawa, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych

 

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:  

 1. do zgłoszenia propozycji zadania do dofinansowania służy wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 2. podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
  1. do 150 000 złotych, 
  2. do 500 000 złotych,
  3. do 3 500 000 złotych.
 3. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1,  37-530 Sieniawa (pok. nr 5 – sekretariat) lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) w terminie do dnia 25.01.2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie drogą pocztową.
 4. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub komputerowo.
 5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

 

IV. Zasady wyboru wniosków

 1. Wyboru wniosków dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa uwzględniając:

                     - Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,

                     - Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.

 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

V. Warunki podpisania umowy o dotację

 1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem i Gminą Sieniawa, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/250/05 Rady Miejskiej w Sieniawie  z dnia 13.10.2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Miasto i Gminę Sieniawa promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem i Gminą Sieniawa.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Miasto i Gminę Sieniawa promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod nr telefonu 16 622 73 01 wew. 36
 2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 25.01.2023 r. oraz wnioski niekompletne bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek na propozycję zadania do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

(wersja edytowalna - pobierz wniosek)