W sesji uczestniczyli również: zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi.

 

W toku sesji, Rada Miejska w Sieniawie podjęła uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2022 rok;     

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;           

- ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;    

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa;    

- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;

- określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;

- przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

 

RETRANSMISJA SESJI