W sesji uczestniczyli także: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, zastępca burmistrza MiG Janusz Świt, radny powiatowy Jerzy Mazur, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie oraz jednostek organizacyjnych, a także sołtysi.

W toku obrad rada podjęła kilka uchwał, m.in.:

  • W sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej o kwotę 77 tys. zł na sfinansowanie zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Sieniawa”.
  • W sprawie udzielenia Powiatowi Przeworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 127 tys. zł na sfinansowanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 1558R Sieniawa –  Czerce etap II”.
  • w sprawie regulaminu „Targowiska miejskiego przy ul. Poniatowskiego w Sieniawie”
  • w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

 

Transmisja sesji dostępna jest TUTAJ