Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie informuje o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości niezamieszkałe)

 

Deklaracje mogą składać:

1) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

2) zarządcy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS i inne.

3) właściciele nieruchomości, na który nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Miejsce składania nowych deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, sekretariat pokój nr 5. Deklaracje można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@sieniawa.pl

Informacji w zakresie gospodarki odpadami udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:
 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38

I piętro, pokój 1

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH    

Co się zmieniło po 1 stycznia 2022 r.?

W dniu 22 grudnia 2021 r. Miasto i Gmina Sieniawa podpisała umowę świadczenia usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w 2022 roku usługę odbioru odpadów dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Sieniawa świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Równocześnie poprzedni operator, tj. Stare Miasto-Park  Sp. z o.o., po zakończeniu okresu wykonywania umowy, był zobowiązany do zabrania dostarczonych wcześniej przez siebie pojemników na odpady zmieszane. Mieszkańcy mogli też skorzystać z odkupienia od dotychczasowego wykonawcy użyczonych im pojemników w preferencyjnej cenie.
W tym miejscu należy wskazać, że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne, w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wynika to z postanowień „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/233/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 25 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2021 r., poz. 3717), który obowiązuje od 1 stycznia br.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sieniawa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sieniawa:
 

  • zmieszane odpady komunalne
    Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania Giedlarowa, Stare – Miasto Park Sp. o.o. Giedlarowa, 37-300 Leżajsk;

  • odpady zielone
    MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku;

 

Miejsca zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (stabilizad) składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej.

Osiągnięte przez Miasto i Gminę Sieniawa wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 35,90%
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00%

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2014 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2015 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2016 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2017 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2018 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2019 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2020 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2021 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2022 rok (PDF)