Przedsiębiorca, który zamierza na terenie Miasta i Gminy Sieniawa prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t.  Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm).

 

 Zgodnie z powyższym wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Dodatkowo do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, płatne na konto:

Nr 36 9162 1010 2003 1500 0316 0001 Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie powinno zawierać także:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 

1. Ekoline Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Niziny 290, 37-716 Orły

NIP 795 253 56 34

REGON 363612779

Nr rejestrowy: RG.11.2017

 

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 947, 26-008 Górno

NIP 657 105 30 27

REGON 291128177

Nr rejestrowy RG.12.2020

 

3. FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

NIP 676 215 7648

REGON 357190739

Nr rejestrowy RG.14.2021

 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.

ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk

NIP 794 182 28 73

REGON 366286240

Nr rejestrowy RG.15.2021

 

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

NIP 792 000 30 87

REGON 650228435

Nr rejestrowy RG.2.2012

 

6. Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

NIP 816 161 48 75

REGON 180054074

Nr rejestrowy RG.4.2012

 

7. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

NIP 816 000 19 75

REGON 690266640

Nr rejestrowy RG.6.2012

 

8. Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

ul. 1 maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna

NIP 816 166 09 87

REGON 180349467

Nr rejestrowy RG.7.2012