Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/325/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 grudnia 2022 r.

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Sieniawie na 2023 rok

 

LP.

TEMATYKA SESJI

TERMIN

 

1.

 

 1. Sprawozdanie (raport) z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie za rok 2022 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

 

I kwartał

 

2.

 

 1. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej
  w Sieniawie w 2022 roku.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sieniawa za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
  dla Burmistrza.

 

 

II kwartał

 

3.

 

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sieniawa za I półrocze 2023 r.
 2. Prace nad ustaleniem wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2024 rok.

 

 

III kwartał

 

 

4.

 

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 2. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Sieniawa na 2023 rok.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i poszczególnych komisji stałych na 2024 rok.

 

 

IV kwartał