Wskazanie wodomierza można zgłosić:

1) telefonicznie pod numerem: 16 622 73 01 wew. 45.

2) za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: wodomierz@sieniawa.pl


W treści należy wówczas podać:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości
  • miejscowość i nr domu/lokalu
  • datę odczytu
  • odczyt wodomierza głównego
  • odczyt podlicznika (jeśli klient posiada)
  • telefon do kontaktu

 

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO do celów realizacji umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków - podanie odczytu wodomierza i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sieniawa.pl.