Wskazanie wodomierza można zgłosić:

1) telefonicznie pod numerem: 16 622 73 01 wew. 45.

2) za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: wodomierz@sieniawa.pl


W treści należy wówczas podać:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości
  • miejscowość i nr domu/lokalu
  • datę odczytu
  • odczyt wodomierza głównego
  • odczyt podlicznika (jeśli klient posiada)
  • telefon do kontaktu

Zdalny odczyt inteligentnych wodomierzy

W lipcu 2021 r. rozpoczęto wdrażanie systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy. W pierwszym etapie realizacji zadania publicznego objęte zostały miejscowości: Czerce, Czerwona Wola, Dobra i Leżachów. Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa w całości Miasto i Gmina Sieniawa.

Prace związane z wymianą wodomierzy wykonane zostały przez firmę wyłonioną w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem i serwisem online oraz ich montaż i uruchomienie w budynkach mieszkalnych i budowlach w miejscowości Leżachów, Czerwona Wola, Dobra i Czerce”. Tego typu rozwiązanie stanowi ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można dokonać w dowolnej chwili – nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności właściciela.

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy w lokalach mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu mieszkańcy ww. miejscowości nie będą podawać odczytów wodomierzy, a pracownicy Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby okresowo (kontrolnie) odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

Oprócz zwykłego przekazywania danych o zużyciu wody system sygnalizuje także ewentualne próby ingerencji poprzez rejestrowanie prób rozłączenia nakładki z wodomierzem czy przyłożenie magnesu do wodomierza. Przekazuje także informacje o wstecznym przepływie wody, a poprzez ciągłe rejestrowanie przepływu wody umożliwia alarmowanie odbiorcy usług nawet o drobnych nieszczelnościach w instalacji wewnętrznej klienta (instalacji za wodomierzem). Dzięki temu można szybko zareagować na przeciek, zapobiegając kosztom dla użytkownika.

Docelowo samorząd zamierza wymianę starych i montaż nowych wodomierzy wyposażonych w radiowy system zdalnego odczytu u wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Sieniawa.

 

***

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO do celów realizacji umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków - podanie odczytu wodomierza i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sieniawa.pl.