Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna).

W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo, posiada rada gminy. Wysokość stawek rada określa w drodze uchwały.

 

Informacji w zakresie zobowiązań (wpłat, zaległości) i inne w zakresie podatków udzielą pracownicy Referatu Finansowo-Podatkowego:
 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 33

I piętro, pokój 3

 

Wpłaty należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Podatek od nieruchomości

W 2024 roku obowiązuje ⇒ Uchwała nr XL/305/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Zgodnie z ww. uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,85 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w tym od budynków letniskowych – 8,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

 

Od budowli:

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 

Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,10 zł od 1m² powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł za 1 ha powierzchni,
  • pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,60 zł od 1 m² powierzchni.
  • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m² powierzchni;

 

Podatek rolny i leśny

W roku 2023 według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosiła 74,05 zł za 1 kwintal, natomiast na rok 2024 średnia cena skupu żyta wynosi 89,63 zł za 1 kwintal. 

⇒ KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024

Rada Miejska w Sieniawie skorzystała z możliwości obniżenia ceny skupu żyta i przy akceptacji i pozytywnej opinii Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 74,05 zł za 1 kwintal (tj. obowiązującej w roku 2023). Tym samym poprzez obniżenie ceny skupu żyta na 2024 r. wsparcie otrzymają wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa. 

⇒ UCHWAŁA NR XLIX/374/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok

Podatek rolny w 2024 r. nie zmieni się w stosunku do 2023 r. i wyniesie:

Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 185,125 zł (gospodarstwa rolne powyżej 1 ha fizycznego gruntu).

Od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta – 370,25 zł (gospodarstwa rolne poniżej 1 ha fizycznego gruntu).

 

Podatek leśny w 2024 r. wyniesie 72,0346 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1 m³ ⇒ KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

 

Uwaga!

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku (informacja podatkowa) aktualne dane. Służby podatkowe upoważnione są do przeprowadzania kontroli terenowych i porównania wykazanych przez podatnika danych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika a stanem faktycznym. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz od stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok zostały ustalone ⇒ Uchwałą nr XL/306/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opłata za posiadanie psa

W Mieście i Gminie Sieniawa został zniesiony obowiązek uiszczania opłaty za posiadanie psa. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na sesji w dniu 26 stycznia 2021 r. Decyzja obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Samorząd zrezygnował z pobierania opłaty od posiadania psów ze względu na zbyt wysokie w stosunku do wpływów koszty poboru, a następnie egzekucji tej opłaty.

⇒ Uchwała nr XXI/194/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Opłata targowa

Wróciła opłata targowa. Ulga dla rolników

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przypomina, że zawieszona w czasie pandemii COVID - 19 na terenie miasta Sieniawa opłata targowa jest ponownie pobierana od 1 stycznia 2022 r.

Podstawą prawną poboru opłaty targowej jest  Uchwała nr XIV/131/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Sieniawa, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na Targowisku Miejskim w Sieniawie zlokalizowanym przy ul. Poniatowskiego na działce o numerze ewidencyjnym 829/3, wynosi:

1) przy sprzedaży obnośnej, z ręki, z wózka ręcznego, kosza oraz stanowiska nie przekraczającego 6m2 – 10,00 zł,

2) przy sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych na stanowiskach w strefie „Mój Rynek” - 10,00 zł

3) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni od 6 m2 do 16 m2- 20,00 zł,

4) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni powyżej 16 m2 - 30,00 zł oraz 2,00 zł za każdy rozpoczęty m2.

Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży w miejscach poza wyznaczonym Targowiskiem Miejskim w Sieniawie wynosi:

1) przy sprzedaży obnośnej, z ręki, z wózka ręcznego, kosza oraz stanowiska nie przekraczającego 6 m2 - 100,00 zł,

2) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni powyżej 6 m2 - 100,00 zł oraz 25,00 zł za każdy rozpoczęty m2.

 

Ulga dla rolników

Nowym zwolnieniem od opłaty targowej jest natomiast zwolnienie rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel, czyli proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

Rada Miejska w Sieniawie w dniu 25 stycznia 2022 r. podjęła  Uchwałę nr XXXI/258/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulamin tego handlu. Wyznaczając takie miejsca rada brała pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum miasta oraz bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Miejscem, w którym rolnicy i ich domownicy mogą prowadzić handel wyznaczone zostało na terenie targowiska miejskiego w Sieniawie przy ul. Poniatowskiego i oznaczone tablicą informacyjną o treści „Mój Rynek”. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.