Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

Od 2019 r. gminy mogą pobierać opłaty za śmieci według ściśle określonych metod: od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego, od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i od ilości zużytej wody. Miasto i Gmina Sieniawa pobiera opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od ilości zużytej wody.

 

Jak będą naliczane opłaty?

 1. Podstawę ustalenia opłaty stanowi średniomiesięczne zużycie wody. Wyliczane jest ono jako suma ilości zużytej wody wg wskazań wodomierza za poprzedni rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) podzielone na 12.

 2. Woda bezpowrotnie zużyta, tj. wykorzystywana do podlewania ogródka czy w gospodarstwach rolnych nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty pod warunkiem, że będzie zamontowany podlicznik. Nie uwzględnia się także przy naliczeniu opłat wody zużytej poza częścią zamieszkałą nieruchomości – wody wykorzystywanej na cele wspólne nieruchomości oraz wody wykorzystywanej w lokalach użytkowych.

 3. W przypadku nowych właścicieli nieruchomości, braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub nieruchomości, do których woda dostarczana jest z własnych studni przyjmuje się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody naliczonej na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz stawki opłaty.

 

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. 

NA TERENACH WIEJSKICH

 • 9,00 zł za m³ zużytej wody

 • 18,00 zł za m³ zużytej wody – stawka opłaty podwyższonej, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

NA TERENACH MIEJSKICH

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 11,80 zł za m³ zużytej wody
 • 23,60 zł za m³ zużytej wody – stawka opłaty podwyższonej, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 11,00 zł za m³ zużytej wody
 • 22,00 zł za m³ zużytej wody – stawka opłaty podwyższonej, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Uwaga! Zwalnia się w części stanowiącej kwotę 1,50 zł za każdy 1m³ zużytej wody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z terenów wiejskich i miejskich, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów, powinni się liczyć z wyrywkową kontrolą prawidłowości danych dotyczących kompostowania odpadów, tj. czy faktycznie posiadają kompostownik i czy kompostują w nim odpady (i nie oddają ich w pojemniku na odpady zmieszane). Kontroli dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.

W bieżącym roku modyfikacjom ulegnie częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach wiejskich, który będzie odbywał się - 1 raz w miesiącu. Na terenach miejskich utrzymany zostanie dotychczasowy cykl odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

 

Gmina pokryje część kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów

Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr XXX/251/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to z faktu, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa:

 • I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

 • II kwartał do dnia 15 maja danego roku;

 • III kwartał do dnia 15 września danego roku;

 • IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

 

Wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Informacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi udzielą pracownicy Referatu Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38

I piętro, pokój 1

 

Do pobrania:

 1. Uchwała Nr XXX/248/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

 2. Uchwała Nr XXX/249/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z terenów wiejskich i miejskich, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 3. Uchwała Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

 4. Uchwała Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Traci moc: Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (PDF)