Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

Od 2019 r. gminy mogą pobierać opłaty za śmieci według ściśle określonych metod: od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego, od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i od ilości zużytej wody. Miasto i Gmina Sieniawa pobiera opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo.

 

Zmiana metody (wcześniej opłata liczona "od ilości zużytej wody") nastąpiła z dniem 1 lipca 2022 r. na mocy Uchwały nr XXXIII/270/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.:

 1. na terenach wiejskich:
 • w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny;
 • w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca (zwolnienie w części stanowiącej kwotę 5,00 zł z opłaty), w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • w wysokości 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny;

                                                                                                                                   

 1. na terenach miejskich (z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi):
 • w wysokości 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny;
 • w wysokości 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca (zwolnienie w części stanowiącej kwotę 5,00 zł z opłaty), w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • w wysokości 64,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny;

 

 1. na terenach miejskich (z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi):
 • w wysokości 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny;
 • w wysokości 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny.

 

Ponadto od 1 stycznia 2023 r.:

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na który nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik/worek o pojemności 60 litrów – 11,00 zł,

2) pojemnik/worek o pojemności 120 litrów – 22,00 zł,

3) pojemnik o pojemności 240 litrów – 44,00 zł,

4) pojemnik o pojemności 1100 litrów – 201,67 zł,

5) pojemnik o pojemności 7000 litrów – 1283,33 zł.

 

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik lub worek w kwocie:

1) pojemnik/worek o pojemności 60 litrów – 22,00 zł,

2) pojemnik/worek o pojemności 120 litrów – 44,00 zł,

3) pojemnik o pojemności 240 litrów – 88,00 zł,

4) pojemnik o pojemności 1100 litrów – 403,34 zł,

5) pojemnik o pojemności 7000 litrów – 2566,66 zł.

 

Uchwała Nr XXXVIII.293.2022 w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Ważne!

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto organ podatkowy, jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegać weryfikacji co do zgodności ilości osób zamieszkujących na nieruchomości ze stanem faktycznym.

Jeżeli wskazana liczba osób w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaniżona, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji zawierającej dane zgodne ze stanem faktycznym, co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku aktualizacji danych dotyczących ilości osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do właścicieli nieruchomości zaniżających ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, będą wszczynane postępowania administracyjne mające na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***

Mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów, powinni się liczyć z wyrywkową kontrolą prawidłowości danych dotyczących kompostowania odpadów, tj. czy faktycznie posiadają kompostownik i czy kompostują w nim odpady (i nie oddają ich w pojemniku na odpady zmieszane). Kontroli dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa:

 • I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

 • II kwartał do dnia 15 maja danego roku;

 • III kwartał do dnia 15 września danego roku;

 • IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

 

Wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Informacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi udzielą pracownicy Referatu Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38

I piętro, pokój 1