Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji - poradnik dla mieszkańca

[wnioski i oświadczenia do pobrania na dole strony]

Usuwanie drzew i krzewów co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (ewentualnie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, ewentualnie starostę lub marszałka województwa w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy).

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?

Polski ustawodawca w niektórych przypadkach uznał za zbędne uzyskiwanie tego zezwolenia – szerzej: art. 83f ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej: u.o.p.. Dotyczą one usuwania m.in.:

  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2  (zwolnienie ze względu na powierzchnię krzewów);

  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza określonego obwodu: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (zwolnienie ze względu na obwód pnia drzewa);

  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy  z 28.09.1991 r. o lasach (zwolnienie ze względu na inne instrumenty prawne – pozyskanie drewna);

  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (zwolnienie ze względu na miejsce występowania; tereny zieleni to: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze);

  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez mieszkańców nieruchomości po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (zwolnienie ze względu na dokument planistyczny zastępujący zezwolenie).

Uwaga! Często decyzja administracyjna innego organu zastępuje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, np.: decyzja starosty na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych.

Kiedy wystarczy zgłoszenie?

Gdy masz zamiar usunięcia krzewów lub drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Związek pomiędzy dokonaną wycinką drzew, a prowadzoną bądź zamierzoną działalnością gospodarczą właściciela nieruchomości musi być funkcjonalny.

Uwaga! Obwód pnia drzewa musi na wysokości 5 cm przekraczać: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wycinkę zgłaszamy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków (usunięcie drzewa z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków). Elementy zgłoszenia są następujące: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości (brak elementów – możliwe uzupełnienie w terminie 7 dni na podstawie postanowienia organu). Nałożenie obowiązku przerywa bieg 21-dniowego terminu na dokonanie oględzin. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw (podstawy sprzeciwu: art. 83f ust. 14 i 15 u.o.p.). Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wyda decyzji o sprzeciwie, co stanowi przejaw milczącej zgody organu. Organ może jednak przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia z jednej strony wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, a z drugiej uprawnia do usunięcia drzewa.

Uwaga! Na usunięcie drzew właściciel ma 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, w przeciwnym wypadku będzie zobowiązany do ponownego dokonania zgłoszenia.

Uwaga! Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Jak uzyskać zezwolenie?

Należy złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu (elementy wniosku: art. 83b u.o.p.). Może to zrobić: właściciel nieruchomości lub inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca), jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości (ewentualnie właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).

Uwaga! Brak któregokolwiek elementu skutkuje wezwaniem do uzupełnienia wniosku i wyznaczeniem minimum 7-dniowego terminu na uzupełnienie braków. Natomiast nieuzupełnienie braków skutkuje pozostawienie podania bez rozpoznania. Z kolei brak uiszczenia opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo skutkuje tym, że urząd wyznaczy termin do zapłaty. Po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Pamiętaj!

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Ile zapłacimy za usunięcie?

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.

Opłata = liczba cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm × stawka opłaty – zob. rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.07.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Opłatę należy wpłacić na konto urzędu, który wydał ci zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. W razie nieuregulowania opłaty, zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie określonym w przepisach ustawy z 17.06.1966 r.                             o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z odsetkami za zwłokę. Przedawnienie opłaty następuje z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty.

Uwaga! Zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu przewiduje art. 86 ust. 1 u.o.p.

Podstawa prawna:

  art. 78–90  ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody,

  rozporządzenie  Ministra Środowiska z 3.07.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.