Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń), należy uiścić w trzech równych ratach.

Termin pierwszej raty przypada na 31 stycznia 2024 r., drugiej raty 31 maja, a trzeciej raty 30 września 2024 r.

 

Objaśnienia:

wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 2151

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Magdalena Mątkowska-Czyż

tel. 16 622 73 01 wew. 37

II piętro, pokój nr 17

magdalena.matkowska-czyz@sieniawa.pl