W związku z zawartym porozumieniem między Miastem i Gminą Sieniawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie jest możliwość uzyskania informacji na temat programu Czyste Powietrze oraz uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie m.in. na zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody (kotły na paliwo stałe biomasę, kotły gazowe, kondensacyjne, olejowe), węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła, na ocieplenie ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła, przyłącza cieplne oraz udzielenie pożyczki na kolektory słoneczne oraz ogniwo fotowoltaiczne.

Informacji dotyczących programu udzielą pracownicy Referatu Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
tel. 16 622 73 01 wew. 38
I piętro, pokój 1
 

Punkt Obsługi programu CZYSTE POWIETRZE

Od stycznia 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie działa Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze przeznaczony dla mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa.

To efekt zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Ekomonterzy z siedzibą w Krakowie i odpowiedź na nowe zadania samorządu określone w Uchwale Nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego.
Uruchomienie punktu konsultacyjnego to przede wszystkim dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy zainteresowani są, bądź rozważają skorzystanie z programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego można pozyskać rządowe pieniądze na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne, na termomodernizację budynku oraz na odnawialne źródła energii.


Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze działa w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w każdy czwartek od godz. 9.00 do 12.00 i jest obsługiwany przez przedstawicieli Stowarzyszenia Ekomonterzy, którzy bezpłatnie:

  • udzielają mieszkańcom informacji o zasadach działania Programu Czyste Powietrze, wymogach formalnych i technicznych warunkujących otrzymanie dotacji;
  • pomagają wypełnić wniosek o przyznanie dotacji i inne wnioski związane z Programem Czyste Powietrze;
  • prowadzą doradztwo techniczne w budynkach będących własnością mieszkańców (w miarę posiadanych przez Stowarzyszenie możliwości technicznych i kadrowych oraz na wniosek mieszkańca).
  • Na konsultację można zapisać się pod numerem telefonu: 16 622 73 01.
  • Każdy zainteresowany mieszkaniec Miasta i Gminy Sieniawa może skorzystać również ze zdalnych następujących form konsultacji:
  • dzwoniąc pod numer telefonu: 729 876 173, w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku;
  • pisząc na adres poczty elektronicznej: czystepowietrze@ekomonterzy.pl, w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.


Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Punktu Obsługi Programu Czyste Powietrze.

 

*Informacja WFOŚiGW w Rzeszowie dot. aktualnych danych o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Stan na dzień 31.03.2024 r.:

•         złożono 284 wnioski o dofinansowanie

•         zawarto 205 umów o dofinansowanie

•         zrealizowano 84 przedsięwzięcia

•         wypłacono 3 488 278,37 zł dotacji

 

*Informacja WFOŚiGW w Rzeszowie dot. aktualnych danych o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Stan na dzień 30.09.2023 r.:

•         złożono 212 wniosków o dofinansowanie

•         zawarto 189 umów o dofinansowanie

•         zrealizowano 71 przedsięwzięć

•         wypłacono 2 639 130,98 zł dotacji

 

*Informacja WFOŚiGW w Rzeszowie dot. aktualnych danych o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie Miasta i Gminy Sieniawa:

► Stan na dzień 31.03.2023 r.:

•         złożono 130 wniosków o dofinansowanie

•         zrealizowano 52 przedsięwzięcia

•         wypłacono 1 072 694,14 zł dotacji

 

CZYSTE POWIETRZE - zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla starających się o dofinansowanie

W dniu 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powinna do dnia złożenia wniosku uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Wnioski o wydanie w/w zaświadczeń można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie - budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie - pokój nr 9.

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia do programu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE NA 2023 rok

Czyste Powietrze - zmiany programu 2023

Czyste Powietrze 2023. Prezentacja