Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2022 r. przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy Sieniawa Anna Nykiel. Wcześniej budżet został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Dochody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 38 848 841,99 zł, natomiast wydatki 37 138 413,81 zł. Budżet zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 5 166 774,25 zł. Nadwyżka w wysokości 1 710 428,18 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

   Największe wydatki pochłonie oświata oraz pomoc społeczna i rodzina. Na oświatę i wychowanie gmina przeznaczy blisko 12 mln zł. W te koszty wliczają się m.in. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, bieżące utrzymanie obiektów, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dowóz dzieci niepełnosprawnych czy inne zadania statutowe. Na pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą i rodzinę – tj. świadczenia rodzinne, zasiłki itp. zaplanowano łącznie ponad 8 mln zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki rzędu 2,7 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego również 1,9 mln zł, kultura fizyczna i sport 760 tys. zł.

   W tegorocznym budżecie zaplanowana została duża inwestycja dotycząca przebudowy i rozbudowy SUW w Sieniawie i SUW w Dobrej na kwotę 4 634 400,13 zł. Inwestycje w sołectwach realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Środki w wysokości blisko 327 tys. zł sołectwa wydatkują według wskazanych potrzeb.

Sołectwo Czerce otrzyma 30,8 tys. zł (poprawa jakości dróg polnych, chodnik i urządzenia do siłowni, tablice informacyjne), Czerwona Wola 34,3 tys. zł (remont dróg gminnych), Dobra 32,4 tys. zł (odmulanie rowów, zakup przepustów, zakup kamienia), Dybków 50,5 tys. zł (oświetlenie uliczne solarne, monitoring świetlicy wiejskiej), Leżachów 33,8 tys. zł (naprawa dróg gminnych), Paluchy 16,7 tys. zł (remont dróg gminnych, udrożnienie rowów), Pigany 37,8 tys. zł (remont dróg gminnych, urządzenia – plac zabaw), Rudka 43,9 tys. zł (remont dróg gminnych, przepusty i odmulanie rowów) oraz Wylewa 46,6 tys. zł (plac zabaw dla dzieci, remont dróg dojazdowych do posesji).

Uchwała budżetowa została przyjęta 10 głosami „za” i 4 „przeciw”. Rada podjęła jednocześnie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2022 rok – 10 głosami „za”, 3 „przeciw” i 1 wstrzymującym się.

   Burmistrz Adam Woś podziękował radnym za przyjęcie budżetu i wyraził nadzieję na pomyślną jego realizację. Podziękował także za pracę nad budżetem pani skarbnik i referatowi finansowemu. Zaznaczył, że budżet w trakcie roku będzie modyfikowany o kolejne inwestycje.

   Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie Marcin Pyrczak pogratulował burmistrzowi Adamowi Wosiowi, skarbnik Annie Nykiel i wszystkim osobom, które pracowały nad budżetem.

Przygotowanie tego budżetu wymagało wielu wysiłku. Mam nadzieję, że realizacja uchwały budżetowej będzie przyczyniała się do dalszego rozwoju i poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sieniawa. Liczę, że w ciągu roku pojawią się nowe środki, które – wprowadzone do budżetu spowodują, że zrealizujemy jeszcze więcej inwestycji, które planujemy na dzień dzisiejszy – powiedział Wiceprzewodniczący.