PRZEKAZYWANIE DANYCH Z WNIOSKU CEIDG-1 DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Szczegóły sprawy:

Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

I piętro, pokój nr 13

tel. 16 622 73 01 wew. 36

 

Opis sprawy

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczących:

1 - wpisu do CEIDG przedsiębiorcy.

2 - zmiany wpisu w CEIDG oraz innych danych.

3 - zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

4 - wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

5 - wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

 

Kogo dotyczy

Każdej osoby, która ma w planach otworzyć własną działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, który ma zamiar zmienić dane we wpisie, zawiesić, wznowić bądź zlikwidować prowadzoną działalność.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 – przesyłany pocztą lub składany osobiście w urzędzie, przedsiębiorca wypełnia komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

W zależności od potrzeb dodatkowo:

część CEIDG – MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

część CEIDG – RB - Informacja o rachunkach bankowych,

część CEIDG – RD – Wykonywana Działalność Gospodarcza,

część CEIDG – SC - Udział w spółkach cywilnych,

część CEIDG – POPR – Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Jeżeli wniosek CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wzór wniosku wraz z załącznikami stanowią załączniki do niniejszej procedury.

 

Miejsce składania pism

Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 13

tel. 16 622 73 01 wew. 36

 

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przesyła wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie urzędzie gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i przyjmuje za pokwitowaniem wniosek, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania.

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 – 4, ust. 6-7, Art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art.14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Przydatne linki:

www.firma.gov.pl – sprawdzenie aktualnego stanu wpisu, pobranie zaświadczenie z CEIDG

www.biznes.gov.pl – punkt informacyjny dla przedsiębiorców

www.gus.pl – regon
 

WYSZUKIWARKA KODÓW PKD