OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Urząd Miasta i Gminy Sieniawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.sieniawa.pl

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodne z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z [przepisami krajowymi]

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

[Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, XLS, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Urząd i jego pracownicy dokładają wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo]

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

 

b) nieproporcjonalne obciążenie

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy i Miasta Sieniawa i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-18.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:  2024-03-31.

 

Publikacja strony internetowej i istotne jej zmiany:

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego to jest Decyzji wykonawczej: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową – Panem Erykiem Ceglakiem.

Nawiązać kontakt można dzwoniąc na numer telefonu 16 622 73 01 wew. 25, drogą elektroniczną na adres e-mail: eryk.ceglak@sieniawa.pl lub pisemnie na adres: ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Jeżeli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, określ dogodny sobie sposób przedstawienia tej informacji.

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub innego jej elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Twoje żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, której strony internetowej żądanie dotyczy
 • preferowany sposób kontaktu.

Zrealizujemy Twoje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym wystąpiłeś z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy Cię o tym. Realizacja żądania w tej sytuacji będzie możliwa w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia, w którym wystąpiłeś z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zaproponujemy Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy odmówimy Ci realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu do Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1 , 37-530 Sieniawa

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Korytarze szerokie bez przeszkód ograniczających poruszanie się.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@sieniawa.pl

- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa /k3tk5h35iw/skrytka

- przesyłanie faksów pod numer: 16 622 73 01 wew. 35.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Urząd Miasta i Gminy Sieniawa nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi.

Dysponuje pętlą indukcyjną przeznaczoną dla osób słabosłyszących. Urządzenie posiada mikrofon i matę odbijającą wzmocniony dźwięk, dla osób z aparatem słuchowym, który przy ustawieniu „T” umożliwia lepszą słyszalność – urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego. Lokalizacja urządzenia: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1.

Urząd Miasta i Gminy Sieniawa posiada zamontowaną na ścianach korytarzy wizualną informację o rozkładzie pomieszczeń, którą można dotknąć.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na lokalizację siedziby Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Informacja o wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeniach komunikacyjnych budynku.

Korytarze są szeroki i wolne od przeszkód, a wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek posiada wyraźnie i jednoznacznie oznaczone wyjścia ewakuacyjne i miejsca zbiórki poza budynkiem.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy sekretariatu . Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce KONTAKT oraz w menu bocznym w zakładce Tłumacz MIGAM jest link do połączenia z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM). Usługa działa od poniedziałku do niedzieli, od godziny 8:00 do godziny 20:00 (regulamin usługi

Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać również bezpośrednio w urzędzie.

Informacja o Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie w PJM.