Celem projektu jest zakup zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci, których krewni w linii prostej tj.  rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny pracowali w Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej (PPGR).

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 370 000,00 zł na zakup 148 sztuk laptopów dla uczniów z terenu gminy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.