- Honorowe obywatelstwo to dowód uznania za szczególne zasługi dla miasta, troskę o sprawy gminy, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania – mówił na sesji Jan Skalski, który wraz z Janem Śliwą, jako utytułowani  już honorowi obywatele Miasta i Gminy Sieniawa, wnioskowali o nadanie tego szczytnego tytułu panu Franciszkowi Wosiowi.

Obszerne uzasadnienie wniosku podkreślało największe zasługi dla miasta i gminy, służbę w niełatwych czasach.

 

Franciszek Woś urodził się 6 września 1949 w Wylewie. To polityk, samorządowiec, wieloletni burmistrz gminy Sieniawa i były wicewojewoda podkarpacki.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1968 r. pracował w okręgowych spółdzielniach mleczarskich, od 1970 r. jako kierownik produkcji i od 1974 jako wicedyrektor OSM w Przeworsku. Przez rok zajmował stanowisko dyrektora zakładu mleczarskiego w Radymnie. Od 1981 r. był przez sześć lat naczelnikiem, a następnie przez osiem lat burmistrzem Gminy Sieniawa (lata 1990 – 1998). Pod koniec lat 90. kierował rzeszowskim aeroklubem, później pracował jako dyrektor biura poselskiego. Był działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, następnie przeszedł do Partii Ludowo-Demokratycznej. Od 2004 do 2005 roku sprawował funkcję II wicewojewody podkarpackiego. W 2005 r. jako członek Stronnictwa Gospodarczego kandydował do Sejmu z listy SLD. Został później wicedyrektorem szpitala powiatowego w Przeworsku.

Franciszek Woś urodził się i wychował na ziemi sieniawskiej. Tutaj aktywnie działał na rzecz środowiska włączając się w inicjatywy lokalne. Jego staraniem podjęto wiele cennych działań i wykonano mnóstwo kluczowych inwestycji, które posłużyły dobru lokalnej społeczności. Największe zasługi, które przyczyniły się do poprawy warunków bytowych mieszkańców i podniesienia poziomu ich życia, to z pewnością zgazyfikowanie całej Sieniawy i znacznej części sołectw w gminie. Jego staraniem wybudowano także sieć wodociągową, stację uzdatniania wody i pierwszą oczyszczalnię ścieków.

Ogromny sukces pana Franciszka Wosia to powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieniawie, co było ewenementem w tamtych czasach. Spółdzielnie istniały wówczas w większych miastach, np. Rzeszowie, Łańcucie czy Jarosławiu. Trzeba było ogromnych starań, zaangażowania, uruchomienia wszelkich kontaktów, by osiągnąć taki cel. Prężnie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe, zbrojono tereny choćby pod budownictwo na osiedlu domków jednorodzinnych.

Oprócz znakomitej realizacji zadań gospodarczych koncentrował wysiłki na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich podmiotów zawiązanych z życiem społeczno-gospodarczym miasta i gminy. Szczególną opieką otoczył gminne jednostki osp, starając się zapewnić strażakom niezbędne wyposażenie w sprzęt strażacki oraz mundury galowe i bojowe. Jego staraniem sfinansowano zakup sztandaru dla Miejsko-Gminnej OSP.

Franciszek Woś wspierał szkoły i koła gospodyń wiejskich. Pomagał placówkom niepodlegającym Radzie Miasta i Gminy, lecz których działalność bezpośrednio dotyczyła mieszkańców gminy, jak chociażby udzielając pomocy dla Ośrodka Zdrowia przy zakupie sprzętu, w remontach czy wyposażeniu. Wspierał w działalności statutowej Koło Rencistów i Emerytów, miejscowe parafie czy instytucje zajmujące się pomocą dzieciom niepełnosprawnych i ludziom ubogim. Warte podkreślenia jest, że wszystko to działo się w czasach, kiedy było bardzo trudno o jakiekolwiek pieniądze. Franciszek Woś dokładał jednak osobistych starań, by je zdobyć.

Jego zasługi mają miejsce także na niwie sportowej. Z wielkim zapałem wspierał sieniawski sport, szczególnie drużynę piłki nożnej. Wiele serca włożył w kontynuację rozpoczętej już budowy hali sportowej.

Za swoją działalność został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa Franciszkowi Wosiowi odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król. Gratulacje panu Franciszkowi Wosiowi złożyli m.in. burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król wraz z wiceprzewodniczącymi – Bronisławą Bajor i Marcinem Pyrczakiem oraz Jan Skalski - honorowy obywatel Miasta i Gminy Sieniawa.

W uroczystej sesji udział wzięli także: zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz Barbara Matyja, skarbnik Anna Nykiel, radny powiatowy Jerzy Mazur, dyrektorzy jednostek organizacyjnych MiG, kierownicy referatów wraz z pracownikami urzędu, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Franciszek Woś jest dziewiątym Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Sieniawa.

 

***

Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Sieniawa jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej w Sieniawie. Godność honorowego obywatela przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta, osobom współpracującym z miastem, promującym je, wspierającym inicjatywy lokalne, a także wybitnym osobistościom.