Celem projektu było określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie. Uczestnicy projektu zostali objęci kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym właśnie w zakresie obsługi inwestora. Wdrożone lub zmodernizowane zostały procedury współpracy z inwestorem i rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną samorządu. Formy wsparcia dotyczyły szkoleń, doradztwa indywidualnego oraz wdrożenia w gminie standardów obsługi zawartych w podręczniku „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”. Przeszkolona została kadra kierownicza oraz wybrani pracownicy Urzędu.

– Wysokie standardy obsługi inwestora pozwalają na realizację oczekiwań przedsiębiorców dotyczących wsparcia przez gminę procesu inwestycyjnego – podkreśla Barbara Matyja, sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa. – Są także podpowiedzią dla zarządzających gminami, jak w prosty sposób kierować tym procesem w celu rozwijania lokalnej przedsiębiorczości. W ramach projektu gmina przygotowała ofertę inwestycyjną zawierającą prezentację gruntów przeznaczonych do sprzedaży. Dzięki temu zyskujemy na atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów i ułatwiamy im ścieżkę rozwoju naszych miejscowości. Co ważne Miasto i Gmina Sieniawa nie ponosi żadnego wkładu własnego za udział w projekcie.

Dzięki przystąpieniu do projektu gmina może realnie wpłynąć na widoczność dla inwestorów na rynku lokalnym, krajowym oraz zagranicznym, a przez to podnosić swoją atrakcyjność. Podczas spotkania w Rzeszowie burmistrz Adam Woś odebrał certyfikat przyznany Miastu i Gminie Sieniawa za wdrożenie standardów obsługi inwestorów w ramach ww. projektu.

Projekt pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” realizowany jest w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie, a partnerem Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, a pośredniczącą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

[07.11.2023 r.]