Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju, deklarujący zamiar pozostania w Polsce i zostali wpisani do rejestru Pesel UKR, mogą złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wysokość udzielanej pomocy i sposób wypłaty

 • Wysokość świadczenia na każdą osobę wynosi 300 zł.
 • Pomoc jest udzielana na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód.
 • Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł?

 • obywatel Ukrainy i jego małżonek, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybył do Polski od dnia 24 lutego br.
 • dzieci obywateli Ukrainy wymienionych powyżej.  

Jakie dokumenty należy posiadać podczas składania wniosku?

 • nadany numer PESEL UKR,
 • dowód tożsamości,
 • nr konta

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

 • Wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania - osoby przybywające na terenie naszej gminy składają wniosek o wypłatę pomocy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. nr  8.
 • Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę

Kogo nie obejmuje pomoc?

Pomoc nie obejmuje obywateli Ukrainy, którzy np. posiadają zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy, złożyli w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali zamiar złożenia takiego wniosku (art. 2 ust.3 specustawy).

 

WNIOSEK DO POBRANIA