W sesji uczestniczyli również: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik Anna Nykiel, radny powiatowy Jerzy Mazur, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i mieszkańcy.

 

Rada Miejska w Sieniawie podjęła kilka uchwał, m.in. w sprawie:

  • zmian w budżecie na 2024 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2024-2035;
  • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Dobrej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Miasta i Gminy Sieniawa;
  • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sieniawa;
  • szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu;
  • ustalenia składki członkowskiej na 2024 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej.

 

Retransmisja obrad

[09.02.2024 r.]