Nabór wniosków potrwa od dnia 15.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

 

Liczba miejsc – 5

w tym środki: Funduszu Pracy – 4 miejsca

                           dla osób do 30 r.ż. - 1  miejsce

Maksymalna kwota refundacji – 33.000,00 PLN

Wnioski prosimy składać w siedzibie PUP w biurze podawczym na parterze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 w Przeworsku

 

Składanie wniosków możliwe jest tylko w wersji papierowej


W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 25

UWAGA: Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przedmiotowej formy wsparcia.

Apelujemy, aby wnioski składane były z dużą starannością i rozwagą. Przede wszystkim po wcześniejszym rozeznaniu co do dostępności i ewentualnego czasu oczekiwania na refundowane zakupy.

Zalecamy, aby wnioskodawca posiadał kandydata, z którym związana będzie refundacja kosztów wyposażonego stanowiska pracy, zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

 

Informacje o kolejnych naborach będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej tut. Urzędu.

 

*Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V) Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020