Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że w związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5aa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gminy co najmniej raz na 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodności postanowień tych umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w okresie od lipca 2024 r. do końca sierpnia 2024 r. zostaną przeprowadzone kontrole wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie przestrzegania przez właścicieli obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- od 09 lipca do 19 lipca 2024 r.  - w miejscowości Rudka

- od 22 lipca do 02 sierpnia – w miejscowości Dobra

- od 20 sierpnia do 30 sierpnia – w miejscowościach Czerce i Czerwona Wola

Podczas kontroli sprawdzane będzie w szczególności posiadanie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty).

Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

UWAGA!

W przypadku nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej ogłoszenie nie obowiązuje. Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, tel. 16 622 73 01 wew. 38.

[03.07.2024 r.]