Pełne ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZEJ

________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                Sieniawa, dnia 24 września 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa reprezentujący Miasto i Gminę Sieniawa,
działając w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019, poz. 2004).OGŁASZA
I (pierwszy)

PRZETARG PUBLICZNY
 NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO MIASTA I GMINY SIENIAWA

 

Nazwa jednostki sprzedającej.
Miasto i Gmina Sieniawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z siedzibą ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa,  telefon: 16 6227301
Adres elektroniczny sprzedającego do korespondencji, e-mail:  andrzej.czyz@sieniawa.pl                                                                                                             Ogłoszenie wraz ze zdjęciami sprzedawanego majątku ruchomego udostępniono na stronie internetowej: www.bip.sieniawa.pl;przetargi;sprzedaż ruchomości
Godziny urzędowania sprzedającego: pon.-pt. - 7.30 - 15.30

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
1. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie , ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, pokój  – sala narad.
2. Publiczne przyjmowanie ofert ( licytacja) nastąpi przed komisją przetargową w dniu 12.10.2021r. o godz. 11:00.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego.
1. Zbywany składnik majątku ruchomego:

 1. Autobus SCANIA IRIZAR , Century 12.37 18.6t , rok produkcji 2003, o numerze rejestracyjnym RPZ 25690 – kwota minimalna sprzedaży 69 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysiące złotych) brutto  ( I przetarg) została ustalona na podstawie opinii technicznej wystawionej przez Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „RZECZOZNAWCY-PZM” S.A., Oddział w Rzeszowie , ul. Wyspiańskiego 2
 2. Autobus Autosan S.A. , A0808T E5 11,3t wersja GEMINI, rok produkcji 2012, o numerze rejestracyjnym RPZ 08442 – cena wywoławcza  sprzedaży 105 000 zł  (słownie: sto pięć tysięcy złotych) brutto została ustalona na podstawie opinii technicznej wystawionej przez Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „RZECZOZNAWCY-PZM” S.A., Oddział w Rzeszowie , ul. Wyspiańskiego 2

 

można obejrzeć w miejscowości Sieniawa, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Augustowska 15  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjazdu z panem Andrzejem Czyż  celem obejrzenia pojazdu, tel. do kontaktu 726040888, w terminie od 27.09.2021r. do 11.10.2021r.  
2. Koszty przejazdu na miejsce postoju sprzedawanego pojazdu ponosi zainteresowany zakupem.  

IV. Rodzaj i ilości sprzedawanych składników majątku ruchomego.

 1. Autobus SCANIA IRIZAR , Century 12.37 18.6t , rok produkcji 2003, o numerze rejestracyjnym RPZ 25690, – kwota minimalna sprzedaży 69 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysiące złotych) brutto  ( I przetarg) została ustalona na podstawie opinii technicznej wystawionej przez Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „RZECZOZNAWCY-PZM” S.A., Oddział w Rzeszowie , ul. Wyspiańskiego 2
 2. Autobus Autosan S.A. , A0808T E5 11,3t wersja GEMINI, rok produkcji 2012, o numerze rejestracyjnym RPZ 08442 – cena wywoławcza  sprzedaży 105 000 zł  (słownie: sto pięć tysięcy złotych) brutto została ustalona na podstawie opinii technicznej wystawionej przez Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „RZECZOZNAWCY-PZM” S.A., Oddział w Rzeszowie , ul. Wyspiańskiego 2


V. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia.
1. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić  na rachunek bankowy Miasta i Gminy Sieniawa nr konta
09 9162 1010 2003 1500 0316 0002    do dnia 12 października   2021 r. do godz. 10.00 lub w kasie Urzędu do 12.10.2021 r. do godz. 10:00 (z adnotacją: wadium w przetargu publicznym; wymienić nazwę i rodzaj pojazdu).
2. Oferty nie zabezpieczone wadium nie będą rozpatrywane.

VI. Postępowanie na sprzedaż składników majątku ruchomego w trybie przetargu

 1. Autobus SCANIA IRIZAR , Century 12.37 18.6t , rok produkcji 2003, o numerze rejestracyjnym RPZ 25690,  – kwota minimalna sprzedaży 69 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysiące złotych) brutto  ( I przetarg) została ustalona na podstawie opinii technicznej wystawionej przez Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „RZECZOZNAWCY-PZM” S.A., Oddział w Rzeszowie , ul. Wyspiańskiego 2
 2. Autobus Autosan S.A. , A0808T E5 11,3t wersja GEMINI, rok produkcji 2012, o numerze rejestracyjnym RPZ 08442 – cena wywoławcza  sprzedaży 105 000 zł  (słownie: sto pięć tysięcy złotych) brutto została ustalona na podstawie opinii technicznej wystawionej przez Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „RZECZOZNAWCY-PZM” S.A., Oddział w Rzeszowie , ul. Wyspiańskiego 2
 3.  
 4. 5
 1. Przetarg przeprowadza Komisja złożona z trzech osób , z których jedna pełni funkcję Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej licytacji zaznaczając, że jest to przetarg I i podaje do wiadomości:
 1. Przedmiot przetargu – licytacji
 2. Cenę wywoławczą
 3. Wysokość wadium
 4. Minimalne postąpienie w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej pojazdu
 5. Termin uiszczenia ceny nabycia
 6. Zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po ogłoszeniu przetargu. Przewodniczący Komisji sprawdza osoby , które wpłaciły wadium i stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu. Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.
 1. Przetarg odbędzie się  w dniu 12 października   2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Rynek 1, 37-530 Sieniawa w pokoju-Sali Konferencyjnej  (I piętro).

§ 6

Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:

 1. Określenie miejsca, i czasu oraz rodzaj przetargu
 2. Imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg
 3. Wysokość ceny wywoławczej
 4. Najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu
 5. Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę
 6. Wysokość ceny nabycia i oznaczenia kwoty jaka nabywca uiścił na poczet przetargu
 7. Wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie przeprowadzonego przetargu
 8. Wzmiankę o odczytaniu protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuję Przewodniczący i członkowie komisji przetargowej


4. Zastrzeżenie.
Miastu i Gminie Sieniawa przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek ze złożonych ofert.

VII. Informacja o treści przepisów § 16 - §22
Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019, poz. 2004).


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyznaczonej wysokości.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną     odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub       odrzucenia oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.


5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
6. Za datę dokonania wpłaty wadium uważa się datę potwierdzenia przyjęcia wpłaty przez bank sprzedającego.
7. Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zaoferowała najwyższą cenę zakupu zbywanego majątku zabezpieczoną wadium.
8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert, lub została złożona w niewłaściwym miejscu, lub nie została zabezpieczona formą wadium.
11. Nabywca  jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7dni od dnia zawarcia umowy.
12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przez nabywcę ceny nabycia.

VIII. Inne informacje.
1. Oferent dokonuje odbioru zakupionego pojazdu na własny koszt z miejsca jego składowania (garażowania).
2. Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym zostaje zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sieniawa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa
3. Pojazd zostanie sprzedany na podstawie faktury VAT.


IX. Załączniki do ogłoszenia.
1. Oświadczenie oferenta.
2. Wzór umowy sprzedaży.
3. Zdjęcia oferowanych składników majątku ruchomego                    

                                                                                                             
 

                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

                                                                                                               /-/ Adam Woś