Wysokość świadczenia to kwota 40 zł za osobę dziennie, wypłacane za okres maksymalnie 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może być przedłużony.

 

Kwota 40 zł może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

 

Wniosek wraz z kartą każdej osoby składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. 14.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

***

Podstawą prawną wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), czyli tzw. specustawa ukraińska. Warunki przyznawania świadczenia określa rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. poz. 605). Weszło ono w życie 16 marca br.