W sesji uczestniczyli również: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik Anna Nykiel, radny powiatowy Jerzy Mazur, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i mieszkańcy.

 

Rada Miejska w Sieniawie podjęła kilka uchwał, m.in. w sprawie:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok;
  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok,

W roku 2023 według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosiła 74,05 zł za 1 kwintal, natomiast na rok 2024 średnia cena skupu żyta wynosić będzie 89,63 zł za 1 kwintal. Rada Miejska w Sieniawie skorzystała z możliwości obniżenia ceny skupu żyta i przy akceptacji i pozytywnej opinii Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 74,05 zł za 1 kwintal (tj. obowiązującej w roku 2023). Tym samym poprzez obniżenie ceny skupu żyta na 2024 r. wsparcie otrzymają wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa

Podatek rolny w 2024 r. nie zmieni się w stosunku do 2023 r. i wyniesie:

Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 185,125 zł (gospodarstwa rolne powyżej 1 ha fizycznego gruntu).

Od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta – 370,25 zł (gospodarstwa rolne poniżej 1 ha fizycznego gruntu).

 

  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków;
  • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  • w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2024-2028;
  • w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2023-2027.

 

[21.11.2023 r.]