Wyżej wymieniona uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.:

 1. na terenach wiejskich:
 • w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny;
 • w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca (zwolnienie w części stanowiącej kwotę 5,00 zł z opłaty), w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • w wysokości 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny;

 

 1. na terenach miejskich (z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi):
 • w wysokości 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny;
 • w wysokości 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca (zwolnienie w części stanowiącej kwotę 5,00 zł z opłaty), w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • w wysokości 64,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny;

 

 1.  na terenach miejskich (z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi):
 • w wysokości 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny;
 • w wysokości 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny.

            W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

            W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto organ podatkowy jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegać weryfikacji, co do zgodności ilości osób zamieszkujących na nieruchomości ze stanem faktycznym.

            Jeżeli wskazana liczba osób w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaniżona, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji zawierającej dane zgodne ze stanem faktycznym, co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

            W przypadku braku aktualizacji danych dotyczących ilości osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do właścicieli nieruchomości zaniżających ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, będą wszczynane postępowania administracyjne mające na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest licznymi sygnałami od mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa,
iż dotychczasowa metoda naliczania opłaty od gospodarstwa domowego w zależności od ilości zużytej wody jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla niektórych właścicieli nieruchomości.
W przypadku metody naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, właściciele nieruchomości ponoszą równą stawkę opłaty z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Wypełnianie deklaracji dla właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich odbywać się będzie w maju br. w świetlicach wiejskich, a dla mieszkańców miasta Sieniawa w czerwcu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie (pokój nr 1).

Szczegółowy harmonogram podpisywania nowych deklaracji dla poszczególnych miejscowości znajduje się poniżej.

Właściciele nieruchomości otrzymają dodatkowo informację o terminie i miejscu podpisania deklaracji za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

Harmonogram podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na drugie półrocze 2022 roku – Miasto i Gmina Sieniawa

 

Harmonogram podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na drugie półrocze 2022 roku– Miasto i Gmina Sieniawa

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce podpisywania

1.

Leżachów

05 – 06.05.2022r. (czwartek, piątek)

1000 - 1500

Świetlica wiejska

2.

Czerce

09 – 10.05.2022r. (poniedziałek, wtorek)

1000 - 1500

Świetlica wiejska

3.

Czerwona Wola

11 – 12.05.2022r.

(środa, czwartek)

1000 - 1500

Świetlica wiejska

4.

Dobra

16 – 17.05.2022r.

(poniedziałek, wtorek)

1000 - 1500

Remizo-świetlica

5.

Dybków

18– 19.05.2022r.

(środa, czwartek)

1000 - 1500

Remizo-świetlica

6.

Paluchy

20.05.2022r.

(piątek)

1000 - 1500

Remizo-świetlica

7.

Pigany

23 – 24.05.2022r.

(poniedziałek, wtorek)

1000 - 1500

Świetlica wiejska

8.

Rudka

25 – 26.05.2022r.
(środa, czwartek)

1000 - 1500

Remizo-świetlica

9.

Wylewa

30 – 31.05.2022r. (poniedziałek, wtorek)

1000 - 1500

Remizo-świetlica

10.

Sieniawa

01.06 – 10.06.2022r.

730 - 1530

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie