Każdy producent rolny ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach:

  • od 01 lutego do 28 lutego danego roku – do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli od 01 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek;
  • od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku – do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli od 01 lutego do 31 lipca roku, w którym składany jest wniosek.

 

UWAGA! Zmiany w dopłatach do paliwa rolniczego. Większy zwrot podatku akcyzowego

Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja ustawy zwiększa kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. stanowi sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego;

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,00 zł od litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1-31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Wnioski wraz z fakturami i ewentualnymi umowami dzierżaw można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie – pok. 3 PODATKI (obok kasy) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2022 roku oraz inne dokumenty znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.