29 września 2017 r. Gmina Sieniawa podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00009-65150-UM0900029/17 z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą: „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce – I etap”.


Całkowity koszt projektu wyniósł 5 221 863,65 zł , z czego otrzymana dotacja wynosi 1 999 792,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Dofinansowanie otrzymano w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Cel operacji : Poprawa stanu infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Sieniawa poprzez budowę kanalizacji w m. Czerwona Wola i m. Czerce
Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa . Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Tablica informacyjna