27 września br. Gmina Sieniawa podpisała umowę dotacji NR 269/2013//OZ/P/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pod nazwą:  "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Sieniawa”

Całkowity koszt projektu wyniósł 49 938,93 zł , z czego otrzymana dotacja wynosi 42 449,09 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, a w tym 50% kosztów ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz 35 % kosztów udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Dofinansowanie wynika z konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 144,390 Mg.


Projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA i GMINY SIENIAWA.

 

Tablica informacyjna inwestycji