Nazwa zadania: Przebudowa remizo-świetlicy w m. Czerce

Całkowita wartość zadania w PLN: 84 764,00 zł

Kwota dofinansowania w PLN: 0,00 zł

Źródła dofinansowania: Budżet gminy