W sesji uczestniczyli również: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i mieszkańcy.

Rada Miejska w Sieniawie podjęła kilka uchwał, m.in. w sprawie:

 

  • zmian w budżecie na 2023 rok;

Do budżetu wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne. Wśród nich:

▪Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudka (dz. nr ewid. 1258) w kwocie 134 031,48 zł, gdzie pozyskana została dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80 000 zł.

▪Budowa placu zabaw przy SP w Sieniawie – 147 500 zł

▪Budowa wodociągu w m. Czerwona Wola – 211 000 zł

▪Budowa wodociągu w m. Dybków – 88 000 zł

▪Przebudowa drogi gminnej w Dybkowie, dz. nr 296 – 44 216,04 zł

▪Ponadto: projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych w Dybkowie, Wylewie i Dobrej na łączną kwotę 35 000 zł

▪Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dybków – 159 000 zł

▪Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra – 103 000 zł

▪Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w Leżachowie – 40 000 zł

▪Monitoring remizo-świetlicy w Leżachowie 9 500 zł

▪Wyposażenie remizo-świetlicy w Leżachowie 96 000 zł

▪Budowa placu zabaw w m. Leżachów – 101 500 zł

▪Budowa placu zabaw w m. Czerwona Wola – projekt budowlany – 4500 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych.

 

  • zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwalono zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego o kwotę 30 505 zł na sfinansowanie zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Dotacja celowa po zmianie stanowi kwotę 330 505 zł.

 

  • likwidacji Filii Bibliotecznej w Rudce oraz dokonania zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa;
  • wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przeworsku na kadencję w latach 2024 – 2027

Ławnikiem została p. Agnieszka Beata Jabłońska.

 

  • przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Sieniawa na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Rada podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej  w kwocie 35 308 zł na sfinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w kaplicy publicznej pw. Matki Bożej Królowej Polski w domu zakonnym w Czerwonej Woli wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych pod Nr A-325.

 

Retransmisja sesji dostępna jest TUTAJ.

[5.09.2023 r.]